Kajsa Dahl

KAJSA DAHL

9 Mars – 8 April (2023)

Kajsa Dahl

Vernissage den 4 Februari i konsthallen blohmé, klockan 11:00 – 14:00


SE: Bakgrund: Jag är utbildad glasblåsare men har också med en magisterexamen inom konst och formgivning. Jag startade mitt företag Kavatglas år 2008, då arbetade jag bara med konstglas, idag består mitt konstnärskap av olika medier och uttryck så som tex måleri, glas och keramik. 

Beskriv sitt konstnärskap i 3 ord: Färgglatt, lekfullt, livsbejakande


Hur ser din arbeta process ut, snabbt och intuitivt eller är verket ett resultat av länge bearbetad idé? 

Min arbetsprocess kan se väldigt olika ut beroende på material. Tex med glaset behöver man vara kalkylerande och förbereda varje moment som ska ske i glashyttan. Här har man inte marginaler för att vara spontan. I mitt måleri är det en intuitivprocess där jag bara väljer en färg jag känner för i stunden. Jag har aldrig något färdigt motiv i tankarna när jag börjar måla utan låter känslor och tillstånd styra min process. 


Hur hittade du fram till ditt formspråk? 

Mitt formspråk styrs väldigt mycket av lusten till livet. Jag är utbildad konstpedagog och vet att kulörer kan ha stor påverkan på hur vi mår. Jag tror att mitt formspråk genomsyras av färger som lättar upp vårt sinne….färger som vi mår bra av helt enkelt. 

Var hittar du inspiration?

Jag inspireras otroligt mycket av livet självt. Allt jag skapar kommer ur någonting jag upplevt. Varje konstverk bär på en liten historia eller lärdom. Ibland väljer jag att dela med mig av dessa berättelser, ibland låter jag det vara upp till betraktaren att skapa sin egen historia ur mina verk. 

Var det självklart för dig att bli konstnär?

Ja det var det nog faktiskt. Jag växte upp i en konstnärligfamilj där skapandet alltid varit en naturligt del av vardagen, så det hade nog varit mer konstigt om jag inte valt ett konstnärligt yrke. 


Nu ska du ställa ut i Älmhult, Vad ställer du ut i Älmhults konsthall? 
Jag kommer att ställa ut måleri i blandteknik samt glaskonst och keramik.

EN: Background: I am a trained glassblower but also have a master’s degree in art and design. I started my company Kavatglas in 2008, then I only worked with art glass, today my artistry consists of different media and expressions such as painting, glass and ceramics.

Describe your artistry in 3 words: Colorful, playful, life-affirming

What does your work process look like, fast and intuitive or is the work the result of a long-processed idea?

My work process can look very different depending on the material. With the glass, for example, you need to be calculating and prepare every step that will take place in the glass cabin. There is no margin for being spontaneous here. In my painting, it’s an intuitive process where I just choose a color I feel for the moment. I never have a ready-made motif in mind when I start painting, but let feelings and conditions guide my process.

How did you come up with your form language?

My design language is very much guided by the lust for life. I am a trained art educator and know that colors can have a big impact on how we feel. I think my design language is imbued with colors that lighten our mind….colors that simply make us feel good.

Where do you find inspiration? I am incredibly inspired by life itself. Everything I create comes from something I experienced. Each work of art carries a small story or lesson. Sometimes I choose to share these stories, sometimes I leave it up to the viewer to create their own story from my works.

Was it natural for you to become an artist? Yes, it probably was, actually. I grew up in an artistic family where creation was always a natural part of everyday life, so it would probably have been more strange if I hadn’t chosen an artistic profession.

Now you are going to exhibit in Älmhult, What are you exhibiting in Älmhult’s art gallery?

I will exhibit mixed media painting as well as glass art and ceramics.


Mer info / More info:

Besöksadress/adress: Älmhult Art center.

Öppettider/opening hours: kommer.

Alla utställningar & event

Översikt/overview

Comments are closed.